Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Διάγραμμα της έννοιας "Ευρωπαϊκή Ένωση"

Πρόλογος
        Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα συνασπισμό κρατών της Ευρώπης, που συνδέονται με οικονομικούς και πολιτικούς όρους συνεργασίας, με απώτερο στόχο τη συνένωσή τους, την παγίωση και διαφύλαξη της ειρήνης και ελευθερίας για όλα τα κράτη-μέλη.

     Η δημιουργία μιας αγοράς χωρίς σύνορα ,η κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής κοινότητας που επηρεάζει τη ζωή όλων, το ενιαίο νόμισμα, όλα αυτά δείχνουν το ενδιαφέρον του πολίτη προς τη συντελούμενη ευρωπαϊκή ενοποίηση, δηλαδή προς τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

      Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξής: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποτελείται από τους Ευρωβουλευτές όλων των κρατών-μελών, το Συμβούλιο των Υπουργών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοτικό Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) θεμελιώθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης (1957), με βάση τη συνθήκη του Μάαστριχτ, ενώ μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από το 1993. Η Ελλάδα μετέχει επίσημα στην Ε.Ο.Κ. από το 1981 και το Ευρώ αποτελεί επίσημο νόμισμα της χώρας από το 2001. 

Οι στόχοι της Ε.Ε.
         Η Ευρωπαϊκή κοινότητα οικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και αυτήν την πρωτοβουλία πήραν έξι κράτη. Οι στόχοι της κίνησης αυτής ήταν οι εξής:
  Ο τερματισμός των διενέξεων στην Ευρώπη, η ειρηνική συνύπαρξη των Ευρωπαϊκών κρατών και η διασφάλιση της παγκόσμιας τάξης και ασφάλειας.

 Η διατήρηση της διαφορετικότητας των λαών και η εδραίωση του πολυπολιτισμού.

  Η κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ενίσχυση και καθολική εδραίωση της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της νομιμότητας και της λαϊκής κυριαρχίας.

 Η υλική ευημερία, η οικονομική συνοχή των κρατών, η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας δίκαιης παγκόσμιας οικονομίας.

  Η επίτευξη μίας πολιτικής που θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος στον «ανεύθυνο»-στυγνό ορθολογισμό, στην εμπορευματοποίηση των πάντων, στην αλαζονεία της υπερδύναμης (Η.Π.Α.) και στη γενικότερη πολιτισμική παρακμή εντός των πλαισίων της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

  Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η οικολογική συνείδηση.

 Η προσήλωση στις αρχές της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης.

 Η αναβάπτιση του ολυμπισμού, οι γόνιμες πολιτιστικές ανταλλαγές (τέχνες και γράμματα), ο σεβασμός στην πνευματική κληρονομιά (θρησκεία, μνημεία, γλώσσα) κάθε λαού, η διεύρυνση των οριζόντων, η ανεκτικότητα/ δεκτικότητα στο καινούργιο, χωρίς προκαταλήψεις και αγκυλώσεις.

 Α. Θετικά
 Μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό οι ακόλουθες επιτυχίες :
  Η ενοποίηση ενός γεωγραφικού χώρου (παγίωση συνόρων) και η διασφάλιση ενός ενιαίου οικονομικού και κοινωνικού χώρου.

 Η εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, η ενίσχυση ενός κοινού θεσμικού πλαισίου, ενός κοινοτικού δικαίου και αντίστοιχων θεσμικών οργάνων.

 Η οικονομική βοήθεια των ασθενέστερων οικονομικά μελών μέσα από τα ταμεία συνοχής.

 Ο περιορισμός των εθνικών προκαταλήψεων.

 Οι γόνιμες πολιτιστικές ανταλλαγές.

 Η ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο.

 Β. Αρνητικά
 Όμως υπάρχουν προβλήματα και προκλήσεις που καλείται η Ε.Ε. να αντιμετωπίσει. Αυτά είναι τα εξής:
 Η αδυναμία ουσιαστικής οικονομικής σύγκλισης (ανισότητες ανάμεσα στον πλούσιο βορρά και στο φτωχό νότο).

 Η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

 Η παραμόρφωση του πολιτισμικού προτύπου της Ευρώπης: ο τεχνοκρατισμός, ο καταναλωτισμός και η εμπορευματοποίηση υποσκελίζουν τον ανθρωπισμό, την ηθική και την παιδεία.

 Η διάσπαση της πολιτικής, κυρίως της εξωτερικής και της αμυντικής: η Ε.Ε. αδυνατεί να διαδραματίσει ουσιαστικά ρόλο στην παγκόσμια σκηνή (π.χ. στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ).

 Ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας, που καθιστά επικίνδυνα έμμεση τη δημοκρατία, αφού οι λαοί απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Επιβαρυντικά λειτουργεί, επίσης και η επικράτηση γραφειοκρατικών μηχανισμών, που ενισχύουν την κωλυσιεργία και εντείνουν τη διαφθορά.

  Η υπονόμευση του κοινωνικού χαρακτήρα της Ε.Ε. (προστασία αλληλεγγύη, κοινωνικές κατακτήσεις). Αυτό για παράδειγμα, διαπιστώνεται από την εξάρτηση της ανεργίας και τη φτώχεια.

 Η ενίσχυση εθνικιστικών και ρατσιστικών τάσεων, κυρίως λόγω της μετανάστευσης, που επιφέρει τον αποκλεισμό και προκαλεί φαινόμενα εγκληματικότητας.

 Ο ηγεμονισμός της αγγλικής γλώσσας, ο κίνδυνος της ευρωπαϊκής ομοιομορφίας και της αλλοίωσης των εθνικών ταυτοτήτων λόγω της μαζικής κατανάλωσης και της τυραννίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

 Η υπονόμευση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων των λαών

Αίτια διαιώνισης των προβλημάτων
Οι ισχυροί εταίροι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη λογική της αγοράς, εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους σε βάρος του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρώπης.

Η κυριαρχία μιας οικονομικής, πολιτικής και πνευματικής ελίτ, που επιβάλλει οδηγίες και ποδηγετεί τα λαϊκά συμφέροντα.

 Τα εθνικά συμπλέγματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας μεταξύ των κρατών-μελών, που εξηγούνται μέσα από την ιστορία.
 Η διεύρυνση της Ε.Ε. χωρίς ουσιαστικό προσανατολισμό και λεπτομερή σχεδιασμό.

 Η αδυναμία εμπέδωσης ενός ευρωπαϊκού οράματος που θα καθιστά συμμέτοχους και τους ευρωπαϊκούς λαούς.

 Προτάσεις χειρισμού των προβλημάτων
 Ισχυρή βούληση από όλους τους πολιτικούς, αμοιβαία συνεργασία και γόνιμος διάλογος.

 Επαναπροσδιορισμός της ευρωπαϊκής πορείας, γιατί η οικονομική πρόοδος δεν είναι αυτοσκοπός.

      Η Ευρώπη έχει χρέος να γίνει Ευρώπη της κοινωνικής πολιτικής και δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να ξεχνά τις πρωταρχικές της αξίες, που είναι ο ανθρωπισμός, ο διάλογος, η δημοκρατία, τα δικαιώματα των μελών.
 Υποχώρηση των επί μέρους συμφερόντων των ισχυρών.

  Πραγματική ισοτιμία των κρατών και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των ασθενέστερων μελών.

  Ενιαία εξωτερική πολιτική, που θα καταστήσει την Ε.Ε. ισχυρό παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο, με απώτερους στόχους την περιβαλλοντική αναβάθμιση, την ειρήνη, την ισοκατανομή του πλούτου.

  Σεβασμός στις ιδιαιτερότητες των λαών και διαφύλαξη της ταυτότητάς τους.

  Αφύπνιση των λαών από τα Μ.Μ.Ε., την πνευματική ηγεσία και την εκπαίδευση. Τα οφέλη των κρατών-μελών από την Ε.Ε.

        Συνολικά, οι ωφέλειες που απορρέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλές. Μια από αυτές είναι η κατασκευή έργων υποδομής με τη βοήθεια των χρηματοδοτικών κονδυλίων και η ανάπτυξη της οικονομίας . Μπορούν και αντιμετωπίζουν από κοινού οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν. Αναπτύσσεται γρηγορότερα η τεχνολογία και διευρύνεται η τεχνογνωσία. Επίσης πολλές εταιρείες ενώνονται και δημιουργούνται άλλες που μπορούν να ανταγωνιστούν τις αμερικάνικες εταιρείες.

    Γίνεται ελεύθερη διακίνηση προσώπων και κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κρατών-μελών. Διαμορφώνεται μια τεράστια εσωτερική αγορά, με ενιαίο νόμισμα, που σε μια εποχή αλληλεξάρτησης των οικονομιών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης , μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικότερα την τάση των πολυεθνικών για μεγιστοποίηση του κέρδους τους.

Επιπλέον ωφέλειες:
  Η επικράτηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων και η κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων , ο περιορισμός των εθνικών προκαταλήψεων, η καλλιέργεια σχέσεων φιλίας αποτελούν δεδομένα που άνοιξαν το δρόμο για συνύπαρξη και συνεργασία των λαών της Ευρώπης.

 Άλλη μία ωφέλεια που προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κουλτούρας , που προκύπτει μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και τους καλλιτεχνικούς θεσμούς, ενώ μέσα από αναζητήσεις διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες και η δεκτικότητα σε νέες αντιλήψεις.

 Ο ρόλος της Ε.Ε. για την Ελλάδα
       Η Ελλάδα, με την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε θετικές αλλά και αρνητικές μεταβολές στον οικονομικό τομέα, στον πολιτικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα και στον εθνικό-πνευματικό-πολιτιστικό τομέα.

 Οικονομικός τομέας
  Η ελληνική οικονομία χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Η χρηματοδότηση πρέπει να αξιοποιηθεί για την κατασκευή έργων υποδομής, αύξηση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ενίσχυση της παιδείας και της υγείας.

 Επίσης, η απελευθέρωση της διακίνησης των προϊόντων μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Ωστόσο, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να προστατευθούν έναντι των ξένων και τοποθετούνται εξαρχής σε μειονεκτική θέση.

  Η χώρα μας μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια σε τομείς, όπως στη ναυτιλία και στον τουρισμό, ώστε να αναπτυχθεί η ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά η απελευθέρωση της διακίνησης των κεφαλαίων μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη χώρα μας, αν τα εγχώρια κεφάλαια αρχίσουν να διαρρέουν και επενδύονται στο εξωτερικό.

  Η απελευθέρωση της μετακίνησης των εργαζομένων δίνει πολλές ευκαιρίες στους νέους Έλληνες να εργαστούν στο εξωτερικό, ενώ η ελεύθερη μετακίνηση πολιτών είναι δυνατό να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας της χώρα μας. Από την άλλη, αν ξένοι επαγγελματίες την επιλέξουν ως τόπο εργασίας και διαμονής, μπορεί να εντείνει την ήδη μεγάλη εγχώρια ανεργία.

 Πολιτικός τομέας
  Η πολιτική υποστήριξη στα εθνικά μας ζητήματα από τους εταίρους μας δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Πολλοί φοβούνται ότι η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής μπορεί να πολλαπλασιάσει τις πιέσεις που δεχόμαστε, για να υποχωρήσουμε σε κρίσιμα θέματα. Στη ουσία η ένταξη της χώρας μας σε έναν ισχυρό πολυεθνικό οργανισμό μας δίνει την δυνατότητα να συμμετέχουμε στην διαδικασία λήψης κάποιων σοβαρών αποφάσεων, να θωρακίσουμε τα εδαφικά δικαιώματά μας στα Βαλκάνια και να διεκδικήσουμε τον ορθό χειρισμό εθνικών ζητημάτων, όπως το Ελληνοτουρκικό και το Κυπριακό.

  Η Ε.Ε. είναι αναγκαίο να επεξεργαστεί μεθόδους που θα επιτρέψουν την έκφραση της βούλησης των πολιτών, ώστε να μην υφίστανται τον παραγκωνισμό από τους πολιτικούς ηγέτες και τους τεχνοκράτες. Ωστόσο, το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. ευνόησε την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και την αυστηρή δημοσιονομική πολιτική της χώρας μας. Κοινωνικός τομέας

  Η ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως η καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών, η προστασία του περιβάλλοντος είναι κάτι το ευνοϊκό για την χώρα μας από τη στιγμή που δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια και την υποδομή, προκειμένου να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Η Ελλάδα, μετέχοντας στην Ε.Ε. εκσυγχρονίζεται στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα.

 Εθνικός-Πνευματικός-Πολιτιστικός τομέας
  Κύριο θέμα αποτελεί η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε λαού στα πλαίσια της διαμόρφωσης του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ελεύθερη έκφραση των απόψεων και η διακίνηση των ιδεών αναζωογονούν την πνευματική, καλλιτεχνική και πολιτισμική δημιουργία. Κάθε λαός οφείλει να μελετά και να προστατεύει την παράδοσή του, ώστε να μην αφομοιώνεται πολιτιστικά και να προσφέρει το δικό του ιδιαίτερο τόνο στον οικοδομούμενο ευρωπαϊκό πολιτισμό.

 Αναπροσαρμογή της ελληνικής πολιτικής
 Βασική προτεραιότητα είναι η αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας, ώστε να ανταπεξέλθουμε στον ανταγωνισμό και να βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται οργάνωση της εργασίας και συνεπώς αύξηση της παραγωγικότητας, καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας, ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κι έλεγχος στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, διότι υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης κονδυλίων.

Απαιτείται επαναπροσδιορισμός των στόχων της εκπαίδευσης, βελτίωση όλων των βαθμίδων, αποτελεσματικότερη εξειδίκευση, επαφή με την παράδοση, τη γλώσσα, την ιστορία και ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.  Πάταξη της γραφειοκρατίας και καλύτερη οργάνωση του κρατικού μηχανισμού(διαφάνεια, αποτελεσματικότητα), καταπολέμηση της αναξιοκρατίας.

  Ισχυρή πολιτική βούληση, αλλά και ρεαλιστική αντιμετώπιση των σχέσεων με τους εταίρους μας, ώστε να πετυχαίνουμε το μέγιστο δυνατό από όσα διεκδικούμε.

  Πνεύμα συνεργασίας, ομοψυχίας, συναίνεσης του πολιτικού κόσμου, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα (κοινωνική συνείδηση και όχι ατομισμός). Απαιτείται αλλαγή της νοοτροπίας και αντίσταση στη λογική της ήσσονος προσπάθειας.

  Οφείλουμε να διακρίνουμε τα πλεονεκτήματά μας ως λαός και τους τομείς στους οποίους βρισκόμαστε σε προνομιακή θέση (στάση αυτοεκτίμησης), προκειμένου να τους αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  Επίρρωση του ρόλου της πνευματικής ηγεσίας και ορθός χειρισμός των Μ.Μ.Ε., έλεγχος στην πολιτική σκηνή και ενημέρωση.

 Νέοι και Ευρώπη
Οι προσδοκίες των νέων
      Οι νέοι ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δύναμη να κάνει πραγματικότητα όσα φαίνεται ότι επιδιώκει:
  Απομακρύνει οριστικά την απειλή του πολέμου και διαμορφώνει σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.

 Καταπολεμά το ρατσισμό και τον υπερεθνικισμό στο πλαίσιο του ενιαίου κοινωνικού χώρου.

  Διαδραματίζει θετικό ρόλο και στις διεθνείς εξελίξεις, ως οικονομική, τεχνολογική και πολιτική δύναμη.

  Βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο της χώρας μας και επιφέρει οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης, προκειμένου να αμβλυνθεί η ανεργία.

 Παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των νέων και όχι μόνο, κυρίως μέσω του διαδικτύου, για ανταλλαγή απόψεων και διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. Η ανάληψη κοινής δράσης θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση πανευρωπαϊκών και διεθνών προβλημάτων.

 Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών, ακαδημαϊκών και πολιτιστικών ιδρυμάτων για ανταλλαγή πληροφοριών, προαγωγή της έρευνας και γενικότερα του πνευματικού πολιτισμού.

  Αυξάνει το κύρος της χώρας μας στο εξωτερικό και καλλιεργεί την εθνική υπερηφάνεια.

  Συμβάλλει στην ανταλλαγή στοιχείων της ιδιαίτερης κουλτούρας των λαών και προβάλλει τους εθνικούς πολιτισμούς.

 Οι ανησυχίες των νέων
 Η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής, κυρίως σε ζητήματα
εργασιακά, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και τον κίνδυνο περιθωριοποίησης των ομάδων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

  Η επιβολή αποφάσεων στη χώρα μας που υπαγορεύονται από τα συμφέροντα των ισχυρότερων ευρωπαϊκών κρατών και οι οποίες επιφέρουν ανισότητες και κρίση στη δημοκρατία.

 Η αλλοίωση της πολιτιστικής μας ιδιαιτερότητας, εξαιτίας της άκριτης αποδοχής των πολιτιστικών στοιχείων που προέρχονται από το εξωτερικό.

  Η απομάκρυνση από τις ηθικές αξίες λόγω της επικράτησης των υλιστικών μοντέλων.

  Ο κίνδυνος αστάθειας στην υφήλιο, επειδή δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, ενώ η Ε.Ε. αδυνατεί ακόμη να αποτελέσει ισχυρό εξισορροπητικό παράγοντα στον κόσμο. Οι νέοι ως συντελεστές του οράματος

 Για να συντελέσουν οι νέοι στην υλοποίηση της ενωμένης Ευρώπης, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Κριτική ματιά.
 Πνεύμα ανεκτικότητας, συνεργασίας και ανιδιοτέλειας.
 Υγιής εθνισμός και γόνιμος διεθνισμός.
 Ουσιαστική ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε.
 Ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση στην εκπαίδευση.
 Γλωσσομάθεια.
 Τεχνολογία (Η/Υ, διαδίκτυο)
 Τέχνη και αθλητισμός.
 Προγράμματα ανταλλαγών (Erasmus, Socrates)
 Συμμετοχή σε κινήματα οικολογικά, πολιτικά, κοινωνικά. Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 

     Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, επιβάλλεται και ο επαναπροσδιορισμός της εκπαίδευσης, για την καλύτερη προετοιμασία των νέων ατόμων απέναντι στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται.  Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός επιβάλλεται να λειτουργήσει σε δύο άξονες:

 Α. Ανθρωπιστική παιδεία-Κατάρτιση
 Θα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις , προκειμένου να εξοικειώσει το μαθητή με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την ιστορία και τον πολιτισμό των ευρωπαϊκών λαών.

 Θα καταδείξει τα βαθύτερα αίτια των παλαιότερων διαφορών των ευρωπαϊκών λαών, με σκοπό τον παραδειγματισμό των νέων και την επιδίωξη της φιλίας και της ειρήνης.

 Θα καλλιεργεί αξίες που ενισχύουν τη διάθεση για συνεργασία (σεβασμός , ισότητα), για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του υπερεθνικισμού.

  Θα εμπνέει και θα ενισχύει πρωτοβουλίες συνεργασίας με μαθητές άλλων κρατών, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, την ανάληψη κοινής δράσης , τις ανταλλαγές μεταξύ μαθητών, την προβολή του πολιτισμού μας…

 Β. Προπαρασκευή έναντι του ανταγωνισμού.
 Οφείλει να βελτιώνει διαρκώς το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών και φοιτητών και να προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχή ανταπόκρισή τους στον επαγγελματικό ανταγωνισμό.

 Είναι αναγκαίο να συνδράμει στην εξοικείωση του μαθητή με την παράδοση και τον πολιτισμό μας, προκειμένου να συνειδητοποιήσει την αξία τους και να αγωνιστεί για την προστασία των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών μας.

  Έχει χρέος να καλλιεργεί την κριτική ικανότητα των νέων και να συμβάλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και στον περιορισμό της ξενομανίας. Η προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη

 Οπωσδήποτε η Ελλάδα δεν αποτελεί τεχνολογική δύναμη. Η χώρα μας, όμως, διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, οπότε είναι δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, εφόσον η έρευνα οργανωθεί αποτελεσματικότερα και χρηματοδοτηθεί επαρκώς.

  Δεν αποτελούμε, βέβαια, οικονομική δύναμη, αλλά υπάρχουν δυναμικοί τομείς της οικονομίας που μπορούν να αναπτυχθούν, παρέχοντας αξιοσημείωτα οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία.

 Από πολιτική άποψη, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ιδιαίτερη γεωπολιτική μας θέση και να λειτουργήσουμε σαν γέφυρα, ανάμεσα στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια και ανάμεσα στην Ευρώπη και στον Αραβικό κόσμο.

 Ιδιαίτερα σημαντικός προβάλλει ο ρόλος του απόδημου Ελληνισμού, καθώς συμβάλλει στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, αλλά και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας.

 Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός οικοδομείται πάνω στις αξίες της πλούσιας κληρονομιάς μας, τις οποίες καλείται να προστατέψει η Ελλάδα από τη σύγχρονη αλλοτρίωση και να τις καταδείξει ως βάση για έναν υγιέστερο και πληρέστερο τρόπο ζωής. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί μας επιτρέπει να ανατρέχουμε στα πρωτότυπα έργα των αρχαίων Ελλήνων και να εμβαθύνουμε στις μοναδικές του αλήθειες.

  Η Ελλάδα αποτελεί την κιβωτό του βυζαντινού πολιτισμού . Η κατανόησή του έχει θεμελιώδη σημασία για την αντίληψη του Χριστιανισμού και τη μελέτη του πολιτισμού των ανατολικών ευρωπαϊκών λαών.

Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, λόγω της ποικιλομορφίας, του δυναμισμού και της αυθεντικότητάς του, μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση και ανανέωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού συνολικά.

  Τέλος, ο σύγχρονος ελληνικός τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από σημαντικές αρετές (φιλοτιμία, αγωνιστικότητα, αμφισβήτηση, πάθος ) μπορεί να παραδειγματίσει τους Ευρωπαίους και εμείς με τη σειρά μας να διδαχτούμε από αυτούς την οργάνωση, τη συνέπεια, την πειθαρχία… 

Επίλογος
       Επομένως, αυτό που μας αφορά ως λαό δεν είναι αν θα παραμείνουμε ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα εθνικής σημασίας να επωφεληθούμε της ένταξής μας, να προσαρμοστούμε και να αγωνιστούμε, ώστε να εξαλείψουμε τους όποιους κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην ουσία συνάντηση δρόμων, που για να επιλέξουμε, χρειαζόμαστε πολιτική διορατικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :