Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Το θέμα της Έκθεσης των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων ...

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛ ΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)ΚΕΙΜΕΝΟ
Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη
εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη
είναι ο ίδιος ο άνθρωπος , ο οποίος , έχοντας επίγνωση των αναγκών
και των επιθυμιών του , καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην
πορεία της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του κατάρτισης . Σε
αυτή την ατομική , και πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη , πορεία
κατάκτησης νέων γνώσεων , δεν ενεργεί μόνος του , όπως θα
μπορούσαμε να υποθέσουμε με βάση το πρώτο συνθετικό της λέξης
αυτο -μόρφωση . Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται μέσα σε ένα
κοινωνικό κενό , αλλά μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον . Βρίσκεται
δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία με τους άλλους , σε επαφή και
ανταλλαγή με τους επίσημους ή ανεπίσημους εκπαιδευτικούς
θεσμούς , με ποικίλους οργανισμούς και κέντρα κατάρτισης , ακόμη
και όταν οι νέες τεχνολογίες του επιτρέπουν να μαθαίνει και να
εργάζεται σε φυσική απόσταση από τους άλλους .
Με αυτή την έννοια , οι διαδικασίες και οι πρακτικές
αυτομόρφωσης στη σημερινή εποχή δεν σημαίνουν την απουσία των
άλλων , θεσμών και ατόμων , ούτε την κοινωνική απομόνωση του
καθενός ατόμου , αλλά την ενεργητική στάση του , αφού το ίδιο
αποφασίζει , άλλοτε αυτοβούλως και άλλοτε κάτω από την πίεση
συγκεκριμένων αναγκών , να εκπαιδευθεί . Η ενεργητική στάση
συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να διαμορφώσει μαζί με
τους άλλους συμμετέχοντες (οργανισμούς , εκπαιδευτές ,
εκπαιδευόμενους ) το περιεχόμενο , τη διαδικασία και τους τρόπους
της εκπαίδευσής του .
Όμως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την
αυτομόρφωση αναγκαία για τα άτομα των σύγχρονων κοινωνιών
είναι οι νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι
συνεπακόλουθες μεταμορφώσεις της αγοράς εργασίας . Μία από τις
συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι πολλά επαγγέλματα χάνουν
γρήγορα την αξία και τη χρησιμότητά τους , ενώ οι γνώσεις και οι
δεξιότητες που τα άτομα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής
τους καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν και το μέλλον . Η
συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση της εργασιακής
δραστηριότητας στερεί όλο και περισσότερο στα άτομα τη
δυνατότητα να διατηρούν μία και μοναδική επαγγελματική
ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους . Κατά
συνέπεια , ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της
κατάστασης για τα άτομα , οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών
κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην
επαγγελματική πορεία τους . Το γεγονός αυτό επιβάλλει στα άτομα
να κατακτούν διαρκώς γνώσεις , να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους ,
να αποκτούν γρήγορα νέες ειδικεύσεις , δηλαδή , να εκπαιδεύονται
συνεχώς .
Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή , κανονιστική μετάδοση
γνώσεων από τις μεγαλύτερες γενιές στις νεότερες , όπως την όριζε ο
E. Durkheim κατά τον 19 ο αιώνα . Και τούτο επειδή , τόσο το
περιεχόμενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος
που αφιερώνεται σε αυτήν , αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές , τα δύο φύλα και τις διαφορετικές
κουλτούρες των ανθρώπων , γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις
σύγχρονες πρακτικές της καθημερινής ζωής . Η εκπαιδευτική πράξη
καθίσταται επομένως μια διαδικασία που δεν περιορίζεται στο χώρο
(το σχολείο ) και το χρόνο (περίοδος της νεότητας ), αλλά
επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών
τειχών .
Αλεξάνδρα Κορωναίου , Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου , 2002
(∆ιασκευή )

Α 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που
σας δόθηκε (100-120 λέξεις ).
Μονάδες 25

Β 1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το
περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου : ... οι
νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να
αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική
πορεία τους ...
Μονάδες 12

Β 2. α ) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος
του κειμένου ; (Η εκπαίδευση δεν νοείται ... των σχολικών
τειχών ) (μονάδες 4)
β ) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της ίδιας παραγράφου του
κειμένου (μονάδες 3)
Μονάδες 7

Β 3. α ) Να γράψετε ένα α ν τ ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις :
ατομική , επιτρέπουν , ανεπαρκείς , διαφορετικές ,
επεκτείνεται . (μονάδες 5)
β ) Να γράψετε ένα σ υ ν ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις :
συνεχή , χρησιμότητα , συνέπειες , δεξιότητες , καθίσταται .
(μονάδες 5)
Μονάδες 10

Β 4. Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα
επιστημονικού λόγου στο κείμενο που σας δίνεται .
Μονάδες 6

Γ 1. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας
να αναφερθείτε στη σημασία της αυτομόρφωσης και να
προτείνετε τρόπους πραγμάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του ανθρώπου . (500-600 λέξεις ).
Μονάδες 40


Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους )
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία ,
εξεταζόμενο μάθημα ). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο .
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση . Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης .
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων .
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π .μ .

K ΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :